ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสะบ้าย้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลสะบ้าย้อย  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  เดิมชื่อ  โรงเรียนสะบ้าย้อย  สามัญศึกษา  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  2499  มีนายพิชิต     ประทุมสุวรรณ  เป็นครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3   มีพื้นที่  23  ไร่
ปี พ.. 2504  เปลี่ยนแปลงการสอนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเปิดสอนตั้งแต่  ประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ทั้งตำบลสะบ้าย้อย
ปี พ.. 2513  กรมทางหลวงได้ตัดถนนสายลำไพล - ยะหา  ถนนตัดผ่านที่ดินของโรงเรียนเสียที่ดินประมาณ  7  ไร่  และที่ดินถูกแบ่งเป็น  2  แปลง      
ปี พ.. 2521  แผนการศึกษาชาติได้เปลี่ยนแปลงการศึกษาภาคบังคับเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนได้เปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาไปด้วย และขณะเดียวกัน  โรงเรียนสะบ้าย้อย  ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของอำเภอ  ซึ่งอยู่ในเขตบริการเดียวกัน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถม-ศึกษาปีที่ 4  ก็ต้องขยายเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ทำให้เกิดการซ้ำซ้อนทางราชการ  โดยความเห็นชอบของท้องถิ่นรวมโรงเรียน  2  โรงเรียนเป็นโรงเรียนเดียวกัน  เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2521  ให้ชื่อว่า  โรงเรียนสะบ้าย้อย  โดยมีนายอรรถ  สวาสดิ์ธรรม  เป็นครูใหญ่  แต่สถานที่ยังคงแบ่งเป็น  2  ส่วน เหมือนเดิม  (ตะวันออก ตะวันตก)  
ปี พ.. 2529  โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นอนุบาล  เด็กเล็ก - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และปีการศึกษา  2534  โรงเรียนได้ย้ายนักเรียนฝั่งตะวันออกทั้งหมดมาเรียนที่ฝั่งตะวันตก  และในปี 2535  โรงเรียนได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  จากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.. 2540  โรงเรียนสะบ้าย้อยได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ทำให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  3  ห้อง  คือ  ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  ให้โรงเรียนสะบ้าย้อยเป็นศูนย์ปฏิรูปการศึกษาศูนย์ที่ 1  กลุ่มโรงเรียนสะบ้าย้อย - ทุ่งพอ
ปี พ.. 2541  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้โรงเรียนสะบ้าย้อย  เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต  ในการร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นเครือข่ายโรงเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน  การระดมทรัพยากรและสรรพกำลังในการพัฒนาร่วมกัน  ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของครู 
ปี พ.. 2542  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  ได้กำหนดให้โรงเรียนสะบ้าย้อยเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้  และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาดูงาน  โครงการพิกุลทอง  โรงเรียนนำร่องปฏิรูปการเรียนรู้  และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญา   
ปี พ.. 2545  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนทดลองตามโครงการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ  และต่อมากรมวิชาการได้กำหนดให้โรงเรียนสะบ้าย้อยเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  และได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปี พ.. 2548  โรงเรียนสะบ้าย้อยได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ จึงได้แยกการจัดการศึกษาระดับอนุบาล จำนวน  5 ห้องเรียน ไปเรียนที่อาคารเรียนฝั่งตะวันออกเมื่อวันที่ 18  มกราคม  2548  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอและได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ปี พ.. 2549  โรงเรียนสะบ้าย้อย  ได้รับการประเมินจากบุคคลภายนอกรอบที่ 2 ระหว่างวันที่  6 – 8 มีนาคม  2549  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  และ ดี  ไม่มีมาตรฐานพอใช้และปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2550  โรงเรียนสะบ้าย้อย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 เข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน รุ่น 2)
ปี พ.ศ. 2550  โรงเรียนสะบ้าย้อย  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง