วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์    
           กายภาพเด่น  เน้นวิชาการ  มาตรฐานด้านเทคโน  โชว์ความเป็นเลิศ  เปิดชุมชนร่วม  ปรับกระบวนการคิด  มุ่งผลิตคนสู่สากล

ปรัชญา
           วิชาการเป็นหลักชัย   สร้างวินัยให้โดดเด่น  เน้นมารยาทงาม