พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
         1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
         2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  มุ่งเน้นผู้เรียนเข้าสู่อาเซียน
         3.ส่งเสริม  สนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
         4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
         5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนและองค์กรภายนอก
เป้าหมาย
         1.นักเรียนกว่าร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย  2.5 ขึ้นไป
         2.นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรมพื้นฐาน  8 ประการ
         3.นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยี และสามารถสรรหา 
            ความรู้โดยตนเอง
         4.ครูมากว่าร้อยละ 90 มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
         5.ทุกชั้นเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
         6.กิจกรรมการพัฒนาการศึกษามากกว่าร้อยละ 70 ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ 
            สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  องค์กรต่างๆ ในชุมชน  และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
         7.ครูมากกว่าร้อยละ 70  นำนวัตกรรมเทคโนโลยี  ใช้ประกอบการเรียนการสอน
         8.ครูทุกคนนำหลักสูตร สู่ห้องเรียน