โรงเรียนสะบ้าย้อย
หมู่ที่ 1 ถนนสะบ้าย้อย - ยะหา บ้านสะบ้าย้อย  ตำบลสะบ้าย้อย  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
เบอร์โทรศัพท์ 074377028
คณะผู้บริหาร

นายโชคชัย สุขพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร